• A-
  A+
 • Български
 • Українською
Договорно-правната база
17 август 2012 00:11

Основният документ, регулиращ двустранните украинско-български отношения, е Договорът за приятелство и сътрудничество между Украйна и Република България, подписан на 5 октомври 1992 г.

Днес между Украйна и България са в сила 99 двустранни действащи документа, включително междудържавни - 9, междуправителствени - 32, междуведомствени - 58. Подписани са и редица двустранни документи на междурегионално ниво.

Списък на действащите международни спогодби между Украйна и Република България

№ 

Влизане в сила

Название 

1

13.12.91

Протокол за установяване на дипломатически отношения между Украйна и Република България

2

13.12.91

Протокол за установяване на консулски отношения между Украйна и Република България

3

19.05.92

Протокол за консултация между МВнР на Украйна и МВнР на Република България

4

05.10.92

Споразумение за двустранно сътрудничество между Министерството на отбраната на Украйна и Министерството на отбраната на Република България

5

22.12.92


Протокол за основните насоки на изпълнение на Споразумението за двустранно сътрудничество във военно-икономическата, военно-техническата, тиловата и военно-научната сфера между Министерството на отбраната на Украйна и Министерството на отбраната на Република България

6

22.12.92


Протокол за реда на изпълнение на Споразумението за двустранно сътрудничество в областта на военно-медицинското осигуряване между Министерството на отбраната на Украйна и Министерството на отбраната на Република България

7

22.12.92


Протокол за реда на изпълнение на Споразумението за двустранно сътрудничество в областта на подготовката на специалисти във военните учебни заведения между Министерството на отбраната на Украйна и Министерството на отбраната на Република България 

8

22.12.92


Протокол за реда на изпълнение на Споразумението за двустранно сътрудничество в областта на военните контакти между Министерството на отбраната на Украйна и Министерството на отбраната на Република България

9

02.03.94

Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Украйна и Република България

10

18.04.94

Споразумение за сътрудничество между Министерството на вътрешните работи на Украйна и Министерството на вътрешните работи на Република България 

11

20.04.94

Споразумение за сътрудничество в областта на рибното стопанство между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България

12

08.12.94


Декларация за принципите и насоките за партньорство и сътрудничество в сферата на търговско-икономическите контакти между Министерството на външните икономически контакти на Украйна и Министерството на търговията на Република България

13

09.12.94

Споразумение между Министерството на образованието на Украйна и Министерството на науката и просветата на Република България

14

25.04.95

Споразумение за въздушен коридор между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България

15

15.09.95

Споразумение за международни автомобилни превози на пътници и стоки между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България

16

20.11.95

Декларация на Министъра на външните работи на Украйна Генадий Удовенко и Министъра на външните работи на Република България Георги Пирински 

17

10.12.95

Споразумение за взаимно съдействие и защита на инвестициите между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България

18

14.02.96

Споразумение за сътрудничество в сферата на пощенските и електронните връзки между Министерството на контактите на Украйна и Комитета за пощата и теле комуникациите на Република България

19

01.03.96

Споразумение за сътрудничество в областта на железопътния транспорт между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България

20

04.03.96

Споразумение за сътрудничество в областта на радиото между Националната радио компания на Украйна и Българското национално радио

21

07.03.96


Протокол за сътрудничество в областта на санаторно-курортното лечение на военнослужещите и членовете на техните семейства между Министерството на отбраната на Украйна и Министерството на отбраната на Република България

22

07.03.96

Протокол за разширяване на сътрудничеството между Министерството на отбраната на Украйна и Министерството на отбраната на Република България 

23

24.07.96

Обща декларация на Министър-председателя на Украйна Павло Лазаренко и Министър-председателя на Република България Жан Виденов

24

24.07.96

Паметна бележка за срещата на Министъра на машиностроенето, военно-промишления комплекс и конверсията на Украйна В.И.Малев и Министъра на промишлеността на Република България Л.Дачев

25

24.07.96

Програма за сътрудничество между Министерството на машинната промишленост, ВПК и конверсията на Украйна и Министерството на промишлеността на Република България

26

18.01.97

Споразумение за сътрудничество в сферата на туризма между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България 

27

14.03.97

Споразумение за обща експлоатация на фериботната отсечка между пристанище Иличовск (Украйна) и пристанище Варна (Република България) между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България

28

08.04.97


Протокол за реализиране на Споразумението между Правителството на СССР и Правителството на НРБ за сътрудничество при усвояването на газово находище Ямбург, изграждането на газопровода Ямбург -Западната граница на СССР и свързаните с това доставки на природен газ от СССР в НРБ между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България от 19 март 1986 г.

29

15.09.97


Протокол за намерение за сътрудничество в сферата на опазването на промишлената собственост между Държавните патентни ведомства на Украйна и Патентното ведомство на Република България

30

03.10.97

Конвенция между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България за избягване на двойното облагане на доходи и имущество и предупреждаване за данъчни отклонения

31

30.10.97


Общо комюнике за резултатите от официалната визита на Министър-председателя на Република България Иван Костов в Украйна и неговите беседи с Министър-председателя на Украйна Валерий Пустовойтенко

32

30.10.97

Меморандум за мерките, насочени към либерализацията на взаимната търговия между Украйна и Република България 

33

30.10.97

Споразумение между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България за сътрудничество в сферата на взаимното признаване на делата по сертификация

34

30.10.97


Протокол между Комитета по енергетика на Република България и Държавния комитет за нафтова, газова и нафтопреработвателна промишленост на Украйна за изпълнение на Протокола от 28.09.93 за реализиране на Споразумението между Правителството на НРБ и Правителството на СССР за сътрудничество при усвояването на газово находище Ямбург, изграждането на газопровода „Ямбург – западната граница на СССР” и свързаните с това доставки на природен газ от СССР до НРБ от 19.03.86

35

28.11.97

Споразумение между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България за взаимно отдаване на недвижимо имущество за нуждите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в Украйна и на Украйна в Република България

36

24.03.98

Декларация за по-нататъшното развитие и задълбочаване на сътрудничеството между Украйна и Република България

37

24.03.98


Споразумение за сътрудничество в сферата на държавното регулиране и надзора върху безопасността при използването на атомна енергия за мирни цели между Министерството за опазване на околната природна среда и ядрената сигурност на Украйна и Комитета за използването на атомната енергия за мирни цели на Република България

38

24.03.98


Споразумение за сътрудничество в сферата на статистиката между Държавния комитет по статистика на Украйна и Националния институт по статистика на Република България

39

24.03.98

Споразумение за сътрудничество между Държавната информационна агенция на Украйна и Българската телеграфна агенция

40

24.03.98


Споразумение в областта на научно-техническото сътрудничество между Министерството по въпросите за науката и технологиите на Украйна и Министерството на образованието и науката на Република България

41

24.03.98


Меморандум за сътрудничество в областта на фармацевтичната промишленост между Държавния комитет на Украйна по медицинска и микробиологична промишленост и Министерството на промишлеността на Република България

42

02.08.98

Споразумение за сътрудничество в митническите дела между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България

43

02.04.99

Консулска конвенция между Украйна и Република България

44

09.06.99


Меморандум за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика на Украйна и Министерството на труда и социалната политика на Република България

45

09.06.99


Протокол за сътрудничество в сферата на взаимното признаване на клиничните пътеки за лекарствените продукти между Министерството на здравеопазването на Украйна и Министерството на здравеопазването на Република България

46

28.07.00

Меморандум между Държавния строителен комитет на Украйна и Министерството за регионалното развитие и благоустройството на Република България

47

28.07.00

Меморандум между Министерството на аграрната политика на Украйна и Министерството на земеделието и горското стопанство на Република България

48

02.01.01


Споразумение за обща експлоатация на железопътната фериботна линия между пристанищата Варна (Република България), Поти/Батуми (Грузия) и Иличовск (Украйна) между Правителството на Република България, Изпълнителната Власт в Грузия и Кабинета на Министрите на Украйна

49

01.06.01

 Меморандум за сътрудничество между Генералната прокуратура на Украйна и Прокуратурата на Република България

50

04.09.01


Протокол между Държавната митническа служба на Украйна и Националната митническа агенция на Република България за реализиране на Споразумението между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България за сътрудничество при митническите дела 

51

началото на 2001/2002 у.г.

Протокол между Министерството на образованието и науката на Украйна и Министерството на образованието и науката на Република България за Болградската гимназия «Г.С. Раковски»

52

15.03.02

Споразумение за морско търговско корабоплаване между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България

53

30.05.02

Споразумение за взаимни пътувания на гражданите между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България

54

24.06.02

Споразумение за взаимно признаване на документите за образование, научна степен и научни звания между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България

55

02.08.02


Споразумение между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България за приемането и предаването на лица, пребиваващи нелегално на територията на двете държави

56

25.09.02


Споразумение за сътрудничество в сферата на здравеопазването и медицинската наука между Министерството на здравеопазването на Украйна и Министерството на здравеопазването на Република България

57

19.11.02

Споразумение за сътрудничество между Сметната палата на Украйна и Сметната палата на Република България

58

30.01.03


Споразумение за сътрудничество в сферата на опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси между Министерството на екологията и природните ресурси на Украйна и Министерството на околната среда и водните ресурси на Република България

59

30.01.03

Протокол за сътрудничество в културната сфера между Министерството на културата и изкуството на Украйна и Министерството на културата на Република България

60

26.02.03


Споразумение между Украйна и Република България за реда и условията за транзитно преминаване на подразделенията на Въоръжените сили на Украйна, влизащи в състава на международните сили за сигурност на КФОР през българска територия

61

01.04.03

Договор за социално осигуряване между Украйна и Република България

62

16.04.03

Споразумение между Кабинета на Министрите на Украйна, Правителството на Република България, Правителството на Република Молдова и Правителството на Руската Федерация за сътрудничество в сферата на транспортирането на ядрени материали между Република България и Руската Федерация през украинска територия и през територията на Република Молдова 

63

02.06.03

Протокол за основните насоки на сътрудничество между Върховната Рада на Украйна и Народното Събрание на Република България

64

11.09.03


Споразумение за оперативно уведомяване при ядрени аварии и сътрудничество в областта на ядрената и радиационната сигурност между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България 

65

14.04.04

Декларация за сътрудничество между МВнР на Украйна и МВнР на Република България в сферата на европейската и евроатлантическата интеграция

66

21.05.04


Споразумение за сътрудничество в сферата на физическата култура и спорта между Държавния комитет на Украйна по въпросите за физичeската култура и спорта и Министерството на младежта и спорта на Република България

67

21.05.04


Споразумение между Министерството на аграрната политика на Украйна и Министерството на селското и горското стопанство на Република България за сътрудничество в областта на изпробването на сортове растения и тяхното отговаряне на условията за отличаване, еднородност и стабилност и опазване правата на селекционерите

68

21.05.04


Споразумение между Министерството на труда и социалната политика на Украйна и Националния застарахователен институт на Република България за прилагането на Договора между Украйна и Република България за социално осигуряване

69

21.05.04

Споразумение за сътрудничество между Министерството на правосъдието на Украйна и Министерството на правосъдието на Република България 

70

04.06.04

Протокол за внасяне на промени към член 5 от Споразумението между Министерството на образованието на Украйна и Министерството на образованието и науката на Република България

71

30.06.04


Споразумение за сътрудничество в сферата на метеорологията между Държавния комитет на Украйна по въпросите за техническото регулиране и потребителската политика и Държавната агенция по метеорология и технически надзор на Република България

72

20.01.05


Меморандум за взаимно разбирателство между Държавния комитет за финансов мониторинг на Украйна и Агенцията за финансови разследвания, подчинена на министъра на финансите на Република България, относно сътрудничеството в сферата на противодействието на легализирането (прането) на доходи, получени по престъпен начин

73

29.01.05


Споразумение (под формата на обмен на ноти) между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България за внасянето на промени към Споразумението между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България за взаимни пътувания на гражданите от 15.11.2001 г. 

74

12.10.05

Споразумение за взаимна защита на принципите за обмен на секретна информация между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България

75

29.11.05


Меморандум за партньорство и задълбочаване на сътрудничеството в сферата на европейската и евроатлантическата интеграция между Правителството на Украйна и Правителството на Република България

76

06.12.05

Спогодба за сътрудничество между Министерството на отбраната  на Украйна и Министерството на отбраната на Република България

77

29.12.05

Договор за правна помощ в цивилните дела между Украйна и Република България

78

08.09.06


Споразумение между Правителството на Република България, Правителството на Руската Федерация и Кабинета на Министрите на Украйна за превоз на ядрени материали между РФ и РБ през украинска територия Угода між Урядом Республіки Болгарія, Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про перевезення ядерних матеріалів між РФ і РБ через територію України

79

26.01.07

Споразумение за сътрудничество по пограничните въпроси между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България 

80

16.05.07

Споразумение за сътрудничество в борбата с престъпността между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България

81

13.09.07

Споразумение за сътрудничество между Украинския държавен архивен комитет и Архивното управление на Република България

82

06.05.08


Меморандум за сътрудничество в сферата на защитата на икономическата конкуренция между Антимонополисткия комитет на Украйна и Комисията по въпросите за защита на конкуренцията на Република България

83

25.09.08

Споразумение за икономическо сътрудничество между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България

84

12.01.10

Споразумение за военно-техническо сътрудничество между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България

85

02.07.10


Меморандум за сътрудничество в сферата на регулирането на съобщенията между Националната комися за регулирането на съобщенията на Украйна и Комисията за регулирането на съобщенията на Република България

86

24.03.11


Програма за развитие на сътрудничеството между Държавната служба по туризма и курортите на Украйна и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България

87

25.03.11


Спогодба (под формата на обмен на ноти) между Кабинета на министрите на Украйна и Правителството на РБ за внасянето на промени към Спогодбата между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на РБ за взаимни пътувания на граждани

88

21.06.12

Меморандум за развитие на сътрудничеството между Конституционния съд на Украйна и Конституционния съд на Република България

89

27.06.12

Споразумение за сътрудничество между Националната телекомпания на Украйна и Българската национална телевизия

90

04.07.12

Протокол между Министерството на отбраната на Украйна и Министерството на отбраната на Република България за сътрудничество в областта на военната география

91

31.10.12

Договор между Кабинета на министрите на Украйна и Правителството на Република България за сътрудничество в сферата на защита на авторското право и сродните права (подписан на 30.01.2003 г.)

92

08.11.13

Меморандум за сътрудничество в сферата на европейската интеграция и в рамките на комисията Украйна-НАТО между Министерството на външните работи на Украйна и Министерството на външните работи на Република България

93

15.09.14

Меморандум за сътрудничество в сферата на регулацията на комуникационната връзка между Националната комисия, извършваща държавна регулация в сферата на съобщенията и информатизацията (Украйна) и Комисията по регулация на съобщенията на Република България

94

30.06.16

Споразумение между Кабинета на Министрите на Украйна и Правителството на Република България за сътрудничество при бедствия 

95

30.06.16

Меморандум между Министерството на младежта и спорта на Украйна и Министерството на младежта и спорта на Република България за сътрудничество в областта на младежта

96

30.06.16

Споразумение между Националната космическа агенция на Украйна и Българската академия на науките за сътрудничество в рамките на космическия експеримент „ionosat micro” на микроспътникова платформа “microsat – m”

97

03.10.17

Споразумение между Министерството на социалната политика на Украйна и Министерството на отбрана на Република България в рамките на проекта доверителният Фонд НАТО в сферата на медицинска рехабилитация в Украйна

98

26.04.18

Декларация за правата на лица, принадлежащи към българското национално малцинство, живеещи в Украйна, да изучават майчин език и да учат на майчин език 

99 15.07.20 Протокол за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Украйна и Министерството на образованието и науката на Република България за 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 учебна година


 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux