• A-
  A+
 • Български
 • Українською
В Украйна започна процес по реформиране на системата за местно самоуправление и териториална организация на властта
04 юли 2014 17:31

Важна част от конституционната реформа в Украйна е реформирането на системата за  местно самоуправление и териториална организация на властта с цел децентрализация и разширяване на пълномощията на местната власт на принципите на субсидиарността, деконцентрирането на властта и ресурсите.

Ключовите промени в Конституцията на Украйна касаят раздели ІХ «Административно-териториално устройство» и ХІ «Местно самоуправление». Също така се предлагат някои промени в раздели ІV «Върховна рада на Украйна», V «Президент на Украйна» и VІ «Кабинет на министрите. Други органи на изпълнителната власт».

Приемането на съответните изменения към Основния закон на Украйна ще осигури създаването на подходяща правна основа за одобряване на редица законодателни актове, необходими за реализиране на реформата на местното самоупраление. Сред тях са: нова редакция на закона «За местното самоуправление», «За местните държавни представителства», промени в Бюджетния кодекс, а също и в редица законодателни актове, определящи разпределянето на пълномощията между изпълнителните органи на властта и органите на местното самоуправление, тяхното разпределяне между органите на местното самоуправление на различни нива.

 

На заседание на украинското правителство на 1 април 2014 г. беше одобрена Концепция за реформиране на местното самоуправление и териториална организация на властта в Украйна, чиято основна идея е децентрализация на властта в страната, съществено разширяване на пълномощията на териториалните общини, промяна в системата на управление на областно и районно равнище.

До 1 октомври 2014 г. ще продължи широкото обществено обсъждане, чиито организация и гаранция са възложени на Вице-премиера и Министър на регионалното развитие, инфраструктурата и жилищно-комуналното стопанство Володимир Гройсман.

Концепцията е консенсусно решение и беше съгласувана предварително със всички областни и градски съвети, асоциации на органите на местното самоуправление, чужди и украински експерти, а също така беше одобрена от Съвета на Европа като първа стъпка по пътя към провеждане на реформа на местното самоуправление в Украйна. Документът отговаря на принципите на Европейската харта за местно самоуправление и е основа за по-нататъшно разработване на законодателството по въпросите за местното самоуправление.

 

Главни задачи на реформата са гарантиране на достъпност и качество на обществените услуги, постигане на оптимално разпределение на пълномощията между органите на местното самоуправление и органите на изпълнителната власт, намиране на аргументирана териториална основа за дейност на органите на местното самоуправление и органите на изпълнителната власт с цел осигуряване на достъпност и необходимото качество на обществените услуги, а също и създаване на подходящи материални, финансови и организационни условия за гаранция, че органите на местното самоуправление ще изпълняват собствените си и делегирани пълномощия.

 

Основни принципи при реформиране на местното самоуправление и териториална организация на властта са:

-        определяне на обосновани принципи на дейност на органите на местното самоуправление и изпълнителните органи на властта, способни да осигурят на гражданите достъпни и качествени услуги;

-        създаване на надеждни материални, финансови и организационни условия за гарантиране на преките и делегирани интереси на гражданите от органите за самоуправление (правото на местните общини да организират и провеждат местен референдум);

-        разпределение на пълномощията в системата на местното самоуправление и изпълнителните органи на властта на всички равнища  на административно-териториалната система на принципите на субсидиарност и децентрализация на властта;

-        създаване на механизъм за държавен контрол над изпълнението на решенията на органите на местното самоуправление според Конституцията и законите на Украйна;

-        по възможност населението да се привлече повече към прякото държавно управление и във взимането на решения на ниво селища, села, общини и т.н.

 

Основни нововъведения в предложената програма за децентрализация на властта са:

 • въвеждане на тристепенна система на административно-териториално устройство на Украйна – област, район, община с повсеместност на местното самоуправление;
 • предаване на функциите на изпълнителната власт от местните администрации на изпълнителните органи на съветите на съответното равнище;
 • разпределение на пълномощията между органите на местното самоуправление на принципа на субсидиарността  и даване на максимално широк кръг от правомощия именно на общините;
 • ясно подсигуряване на пълномощията на  органите на местното самоуправление с необходимите финансови ресурси, в това число чрез тяхното участие в общодържавните данъци;
 • ликвидиране на държавните администрации и вместо това създаване на държавни представителства само с контролно-надзорни и координационни, а не изпълнителни функции.

 

За критерии за административно-териториално деление в държавата са определени следните нива:

-        базово (община);

-        районно ниво (район);

-        регионално (АР Крим, областите на градовете Киев и Севастопол).

Тези административно-териториални единици са неделими; територията на базовото ниво се определя според достъпността до основните видове обществен транспорт до територията на комуната (времето, необходимо за пристигане на кола на бърза помощ или на пожарната не трябва да надхвърля 30 мин.)

 

Всяко ниво от административно-териториалната система притежава съответни органи на самоуправление, а именно:

-        на базово ниво: село, град, общински съвет и неговите изпълнителни органи, представителни органи на изпълнителните органи на властта;

-        на районно ниво: районни съвети и техните изпълнителни органи, районни държавни администрации, териториални органи на централната изпълнителна власт;

-        на регионално ниво: РМ на АР Крим, областни съвети и техните изпълнителни органи, областни държавни администрации (или префектури), градски съвети на гр.Киев и гр.Севастопол и техните изпълнителни органи, градски държавни администрации на гр.Киев и гр.Севастопол, териториални органи на централната изпълнителна власт.

 

         Предвижда се, че по въпросите за финансиране на органите на местното самоуправление тези промени ще съдействат за прякото предаване на средства от държавния бюджет непосредствено в бюджетите на локално равнище, налагането на данъци и мита, отговарящи на административно-териториалната единица и формиращи основа за финансово осигуряване на дейността на органите на местното самоуправление, разпределение на средствата, получени от данъците като приход на наскоро формираните юридически формирования, сред локалните бюджети за 5 години от момента на внасяне на инвестиции от страна на подобни формирования; даване на пълномощия на местните органи на самоуправление самостоятелно да регулират данъците и митата; предупреждение за нарушение на данъчните правила от други органи на местното самоуправление и изпълнителните органи, което води до падане на приходите на локалните бюджети.

Също така се предлага да се определят материалните и финансови основи на местното самоуправление, които имат право на част от общонационалните данъци. Например, до 25% о от данъка върху дохода на физическите лица, от 10% до 25% от данъка върху приходите на предприятията, целият поземлен данък и единствен данък, частично – от екологичния данък.

За пръв път в украинската държавотворна практика се предлага законодателно ограничаване на сроковете на пълномощията на районните и областните съвети и техните председатели – 5 години. Председателите на районния и областния съвет ще се избират от съответните съвети и ще оглавяват изпълнителната комисия на съвета. Съставът на изпълнителната комисия на съвета ще се формира по нареждане на избрания председател на районния или областния съвет.

 

Реализирането на Концепцията ще бъде извършенона два етапа:

-        на пъри етап  (през 2014 г.) се предвижда внасянето на промени в Конституцията на Украйна в частта за образуване на изпълнителните органи на областните и районните съвети,  разпределение на пълномощията между тях, усъвършенстване на правното регулиране на процедурите за провеждане на общи събрания на гражданите по местоживеене, въвеждане на допълнителни гаранции за работата на органите за самоорганизация на населението, създаване на благоприятни правни условия за широко привличане на населението във вземането на управленски решения от органите на местното самоуправление. Освен това, се планира създаването на правни принципи на териториалната община за доброволни обединения, което предвижда държавна помощ за такива общини за 5 години от момента на тяхното стартиране, а също и създаване на правни принципи за реализиране правото на териториалната община да сътрудничи на принципа на организационното взаимодействие и получаването на държавна подкрепа за реализирането на подобни проекти. Първият етап също така има за цел провеждането на моделиране на административно-териториалните единици в регионите, финализиране на формирането на цялата необходима законодателна база на дейност на органите на местното самоуправление и органите на изпълнителната власт с определяне на пълномощията, включително и на въпросите за тяхното ресурсно осигуряване. ЦОВВ, отговорно за провеждането на реформа в местното самоуправление е Министерството на регионалното развитие, инфраструктурата и жилищно-комуналното стопанство на Украйна;

-        на втория етап на реализиране (2015-2017 г.) се предвижда унификация и стандартизация на обществените услуги, предоставяни на населението, взимайки под внимание принципите за максимална достъпност на услугите за потребителите, а също и правните принципи за създаване на равни условия за подходящо финансиране на административно-териториалните единици, провеждане на институционална реорганизация на органите на местното самоуправление и местните органи на изпълнителната власт, провеждане на местни избори с отчитане на реформираната система на органите на местното самоуправление, а също усъвършенстване на системата за планиране на територията.

 

         В рамките на широко обществено обсъждане на основните принципи за децентрализация на изпълнителната власт в Украйна, Министерството на регионалното развитие, инфраструктурата и жилищно-комуналното стопанство на Украйна проведе редица разширени съвещания с участието на представители на органите на местното самоуправление.

          По време на първото заседание на 6 май 2014 г., представители от Волинска, Донецка, Луганска и Лвовска област обсъдиха въпроси за определяне на начините за реализиране на реформата на местното самоуправление и внасянето на съответните изменения в Конституцията на Украйна, съгласно Концепцията за реформиране на местното самоуправление и териториална организация на властта в Украйна.         

         На 20 май 2014 г. се проведе второ разширено съвещание по въпросите за децентрализация на изпълнителната власт в Украйна, участие в което взеха Министърът на правосъдието на Украйна П.Петренко, вице-президентът на Европейската комисия С.Калас, Председателят на Представителството на ЕС в Украйна Я.Томбински, а също и представители на органите на местното самоуправление на Днепропетровска, Ивано-Франковска, Одеска и Тернополска област. Мероприятието беше посветено на принципите на децентрализация на финансовите ресурси и оказването на административни услуги, а също и създаването на проекти за внасяне на съответните промени в Конституцията на Украйна.

На 13 юни, в рамките на работна визита на Вице-премиера и Министър на регионалното развитие, инфраструктурата и жилищно-комуналното стопанство В.Гройсман в гр.Житомир, беше планирано провеждането на поредната «кръгла маса» за обсъждане на законодателните инициативи за децентрализация на държавната власт.

 

Кабинетът на министрите на Украйна също така одобри проектозакон «За сътрудничество с териториалните общини» - първият от редица законопроекти, които правителството подготвя за реализиране на програмата за децентрализация на властта и увеличаване на независимостта на общините.

На 2 юни 2014 г. в Комисията на Върховната рада на Украйна по въпросите на държавната инфраструктура и местното самоуправление се проведе заседание на кръгла маса на тема: «Актуални въпроси от законодателното регулиране на сътрудничеството с териториалните общини». По време на мероприятието Вице-премиерът и Министър на регионалното развитие, инфраструктурата и жилищно-комуналното стопанство В.Гройсман представи проектозакона «За сътрудничество с териториалните общини». Участие в широкото обществено обсъждане на законопроекта взеха народни депутати на Украйна, представители на местното самоуправление, експерти от Съвета на Европа, от Националния демократически институт (НДИ), от швейцарско-украинския проект «Подкрепа за децентрализацията в Украйна». По време на събитието бяха обсъдени организационно-правните принципи за сътрудничество с териториалните общини, техните принципи, форми, механизми, а също и норми за стимулиране, финансиране и контрол.

 

Освен това, към редицата законопроекти, които правителството подготвя за разглеждане в рамките на реализиране на Концепцията за реформа на местното самоуправление се отнасят:

- «За правото на обединение на териториалните общини»;

- « За сътрудничеството с териториалните общини»;

- «За принципите на държавната регионална политика»;

- «За стратегията за регионално развитие до 2015 г.» .

Също така е подготовен Допълнителен протокол за ратифициране към Еропейската харта за местно самоуправление за право на участие в делата на органите на местното самоуправление.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux