• A-
  A+
 • Български
 • Українською
Брифинг в МВнР
31 март 2014 17:29

Във вчерашния си коментар Министерството на външните работи на Руската Федерация съобщи, че в Русия активно се готвят за тържественото отбелязване на 70-годишнината от освобождението от немско-фашистките нашественици. При това, руските дипломати си позволиха неоснователно да посеят съмнение, че уж в Киев по този въпрос има други приоритети.

Бих искал в тази връзка да подчертая, че Украйна с не по-малка тържественост ще отбележи тази важна за нашия народ дата. Украинският народ плати най-висока цена за освобождаването от немско-фашистките окупатори. За съжаление, както и преди 70 години, темата за освобождението от окупация продължава да остава актуална за Украйна.

Заедно с това, бихме искали да попитаме московското ръководство, как ще гледате в очите на съотечествениците си–руснаци и на други народи, които заедно се се пребориха за Великата победа през 1945 г., когато днес Вие самите превърнахте Русия в окупатор, брутално заграбвайки територия на суверенна Украйни, издевателствайки над украински офицери и войници, по мародерски крадаейки суверенно имущество, военни обекти и природни ресурси, принадлежащи на народа на Украйна?

По примера на настоящата политика на Москви, за съжаление, виждаме възраждане на идеите, изповядвани от немско-фашистките нашественици, които се опитваха «да разширят жизненото си пространство».

Убедени сме, че милионите жертви, положени на олтара на Великата победа преди 70 години все паки ще принудят Кремъл да се опомни и да престане да се държи като окупант и агресор! В противен случай руските управници няма да имат никакво морално право да узурпират названието «победител във Великата отечествена война», а също така да отбелязват тази важна и великомученическа за нашите народи дата.

***

Руската Федерация постоянно акцентира на това, че тя не е била и «не е страна по конфликта в Украйна». И то при това, че тя, чрез въоръжена интервенция, прикривайки се с цинични манипулации с ужким волеизразяването на граждани, анексира част от територията на друга държава, на която сама гарантира съхраняване на териториалната цялост в замяна на отказ от ядрено оръжие.

 По същия начин, РФ твърдеше, че тя не е била и не е страна по Абхазкия и Южноосетинския конфликт, прави се на абсолютно незаинтересована от съществуването на други горещи точки, като Нагорнокарабахския и Приднестровския конфликт.

 Интересно е, че всички тези горещи точки съвпадат с декларираните от РФ «зони на нейните интереси”. Такива ми ти «горещи зони на интереси»…

 Възниква естественият въпрос:  не са ли доста конфликтите, възниквали и възникващи с непосредственото участие на Русия и на нейните въоръжени сили, в които РФ при всичко това ужким не е страна?

 Да, този въпроси е риторичен, тъй като отговорите са очевидни

 Още едно потвърждение на това можем да наблюдаваме днес – Русия активно струпва нападателния компонент на въоръжените си сили по границите с Украйна, извършва множество провокации, изпраща диверсионни групи на територията на нашата държава с цел дестабилизация на ситуацията. Всичко това са доказани факти.

 Как Русия ще аргументира подобни действия? С поредните «учения»? Както знаем, предишните приключиха с анексията на Крим…

 Събитията в Грузия през 2008, в Крим през 2014, «защитата на съотечествениците» на територията на други държави, нелегитимнте шалшифицирани референдуми в условията на окупация и тяхното мигновено признаване от Руската Федерация, струпването на нападателни въоръжени сили по границите под прикритието на разни «миролюбиви» лозунги – всичко това вече сме го виждали през миналия век и го бвиждаме вече и през 21. Знаем как приключи всичко…

 Сега въпросът е – ще повтори ли светът старите си грешки или отново ще направи стъпка към «умиротворяване» и уговорки с агресора? Украйна искрено се надява, че ние преживяхме и осъзнахме уроците на миналото и няма да повторим катастрофата, която вече веднъж се случи…

 За пореден път  призоваваме ръководството на РФ да се опомни и да прекрати агресията.

Коментар на МВнР на Украйна относно нарушението правата на националните малцинства в РФ

В Украйна извиква загриженост не само увеличаващите се прояви на ксенофобия, антисемитизъм и расизъм в Руската Федерация, но и ниското ниво на защита правата на националните малцинства, който едва достига общопризнатите европейски стандарти в тази сфера.

Тази загриженост на украинската страна споделят водещи експертни органи на Съвета на Европа, които извършват редовен мониторинг върху различни аспекти на защита правата на човека в държавите-членки на Съвета на Европа.

Така, през 2013 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа разгледа и утвърди доклада на Консултативния комитет на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства в Руската Федерация в заключение на третия мониторингов цикъл, а също така одобри резолюция CM/ResCMN(2013)1 от 30 април 2013 г. за прилагането на клаузи от тази конвенция на територията на Русия.

Според този документ, експертите са изразили сериозно безпокойство от липсата на комплексно законодателство за борба с дискриминацията в РФ, което да обхваща всички сфери на живота и ясно да определя понятието „дискриминация”. Акцентирайки на това, че наличните пълномощия и ограничените ресурси на Упълномощеното лице на РФ по правата на човека не му позволяват по подобаващ начин да защитава правата на националните малцинства, те показват, че има нужда да се създаде независим специализиран орган, който би се занимавал изключително с въпросите за дискриминацията и би осъществявал широк мониторинг в тази област.

А нпо мнение на европейските специалисти подобен орган би имал с какво да се заеме, тъй като:

-       представители на малцинствата досега се сблъскват с разпространената дискриминация в сфери, като трудоустройството и достъпа до жилище. Нетърпимостта и враждебността срещу «чужденците» бива демонстрирана с все  по-голяма откритост. В редица региони продължава принудителното изселване на роми без предоставяне на адекватно алтернативно жилище. Доходите и трудовите условия на по-голямата част от коренното население, което се занимава с традиционни видове дейност, не отговаря на основни законодателни изисквания;

-       в някои региони системата за регистрация на местоживеенето остава проблемна и дискриминационна поради административните бариери, а понякога и поради корупцията и дискриминационното отношение на служителите в правоохранителните органи. Заради спънките, с които се сблъскват трудещите се мигранти по време на оформяне на регистрация и разрешения за работа, те се превърнаха в особено уязвима категория за експлоатиране от корумпирани правоохранители за собствените им интереси и за различни злоупотреби;

-       имигрантите от Кавказ и от Централна Азия, а също и ромите, биват подлагани на избирателни и неоправдано чести проверки от страна на полицията, в следствие на което те са уязвими от гледна точка на корупцията и други нарушения, в това число и на непропорционално прилагане на сила;

-       наблюдава се липсата на подкрепа за всяка друга дейност на националните малцинства, освен културната, но редът и критериите за отделяне на финансова помощ за тези нужди са лишени от прозрачнст;

-       тревога извиква броят на престъпленията въз основа на расова ненавист и враждебност, особено срещу имигранти от Централна Азия, Африка, Азия и Кавказ, а също и срещу ромите. Чести са проявите на ислямофобия и антисемитизъм, междуетническите сблъсъци, които понякога биват подклаждани от политиците и от средствата за масова информация. В речите на политиците все по-често присъства ксенофобската и расистка риторика, особено в хода на предизборни кампании. Средствата за масова информация широко разпространяват забрани, а понякога използват и езика на омразата по отношение на някои малцинства;

-       правозащитниците и неправителствените организации, които се занимават със защитата на човешките права и правата на малцинствата, се сблъскват със сериозни проблеми по време на реализиране на своето право на свобода на обединенията и изказване на своето мнение. Когато иде реч за защита на правата на малцинствата, те биват преследвани съгласно закона «За противодействието на екстремистка дейност»;

-       въпреки, че на федерално ниво има законодателни гаранции за равнопоставеността на различните езици в Руската Федерация, общият климат не благоприятства тяхното използване в ежедневието, в това число на официално ниво и върху топографски знаци. Използването на езиците на малцинствата в градовете бързо намалява, дори сред лицата, които принадлежат към малцинства, в рамките на техните териториални образувания. Броят на програмите по телевизията и радиото, които предават на езика на националните малцинства, също намалява;

-       действащите клаузи от федералното законодателство относно получаването на образование на езиците на малцинствата често не се прилагат на местно равнище и съответно липсват конкретни гаранции за достъп до образование на езика на малцинствата и за изучаване на езиците на малцинствата. Нещо повече, постоянният процес на «оптимизация» на училищата доведе до затварянето на различни училища с изучаване на езицит ена малцинствата и с преподаване на езиците на малцинствата.

Към днешна дата Руската Федерация така и не е ратифицирала ключовият инструмент на Съвета на Европа, който защитава лингвистичните права на малцинствата, а именно: Европейската харта за регионалните езици или езиците на малцинствата от 5 ноември 1992 г. Той е в «дълбока глуха» от 2001 г. и, съдейки по политиката, която провежда  московската власт в езиковата сфера, едва ли ще бъде ратифициран в най-близка перспектива. Между другото, именно Хартата би могла да осигури ефективна защита на езиковите права не само за милиони етнически украинци (по неофициални данни около 10 милиона), които живеят на територията на Русия, но и на езиковите права на всички други национални малцинства, които формират национално-културното разнообразие на федерацията.

Обвинявайки Украйна в нарушение правата на рускоезичното население, която не само ратифицира Европейската харта за регионалните езици или езиците на малцинствата през 2003 г., но и вече премина два цикъла на мониторингова процедура, предвидена в този договорно-правен инструмент, Русия за пореден път демонстрира двойни стандарти по отношение на нашата държава.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux